1 2
O Soto Gari

Ko Uchi Gari
O Uchi Gari

Ko Soto Gake
O Soto Otoshi

De Ashi Barai
Okuri Ashi Barai

Sasae Tsurikomi Ashi
Hiza Guruma

1 2
Ajouter à mes favoris

Ecrivez-moi
Plaquette TVBM 2009